Kiralama Sözleşmesi

Kiralama Sözleşmesi

KİRA SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren Atlas Oto Kiralama San. Ve Tic. Ltd. Şti. “KİRALAYAN” aynı sayfada imzası bulunan kredi karşılığında kullanmak üzere alana da “KİRACI” olarak adlandırılacaktır. Madde 1 – GENEL KOŞULLAR A-) Kiralayan mülkiyetinde bulunan araca aşağıda geniş bir şekilde açıklayan koşullara uyulması şartıyla kiracı önceden saptanan süre içinde verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, yedeği ile beş lastiği mükemmel durumda avadanlıklar, ilgili belgeler (Trafik Ruhsatnamesi, Harita vb.) ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim aldığım sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yere geri vereceğini kabul etmiştir. B-) Aşağıda sayılan durumlarda kiracı, araca hiçbir şekilde kullanmayacağım öncelikle kabul eder. 1-) Gümrük yasaları, TC. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınmasının ve diğer gayri kanuni işlerde, 2-) Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde yada yüklenerek taşınmasında 3-) Yarış, hız tayini, rally, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda 4-) Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu sayısının üstünde yolcu, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında 5-) Ödeme şekli ne olursa olsun, ister yazılı ister sözleşmeyle ivaz karşılığında yolcu yada mal taşımada C-) Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş en az bir yıllık yerli yada uluslararası ehliyetin ibrazı gereklidir. Kiralayanın onayı olmaksızın, kiracı aracı üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydeder ve imzalatır. Aksi halde tüm sigortalar geçersiz olup dilerse kiralayan kiracının ikinci maddede söz konusu edilen ve depozitini irad kaydeder. D-) Kiracı, seyir dışında aracı, güvenliği sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde, araç bulunmazsa gelecek ilk 45 gün süreyi kiralayan, kiracıdan talep eder. E-) Kiracı aracı, aracı kiralayana teslimi anında, araca ait belgeleri(Ruhsatname ve Plakalar) iade edilmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür. F-) Aracın, herhangi olay nedeniyle kiracının kusuru olsun yada olmasın, yetkili makamlarca müsaadeleri veya el konması halinde geriye alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin her türlü harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası kiralayan tarafından istenir. G-) Kiracı, kısa süre içinde vasıtanın periyodik bakımını (Yağlama, Yağ Değiştirme vb.) yaptıracak masrafları kiralayanın adına aldığı fatura(lar) karşılığında kendine iade edilecektir. Tabi kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Buna karşılık mutad olmayan bir kullanma veya kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer ile benzer olaylar sonucu hareket etmemesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup kiralayan, aracın günlük ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edebilecektir. Taşrada gerekebilecek onarımlar kiralayanın en yakın istasyonuna bildirecek, onay alınıp yaptırılacak, kiralayan adına düzenlenmiş detaylı fatura(lar) kiracıya ödenecektir. H-) Benzin ücreti kiracıya aittir. I-) Kiracı kendisi veya başkası tarafından kira süresi içinde veya önce yada aracın kiralayana iadesinden sonra, aracın içinde veya üzerinde bırakılan, taşınana herhangi malın kaybında ve hasarlanmasında doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlara ilgi masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir. J-) Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Haftalık veya aylık süresi 7 gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir. K-) Kiralayan, bir sebep göstermek ve tazminat ödemek olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktanda kaçınabilir. L-) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür. M-) Her halde kiracı veya kiralayan üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarım takiben birbirine gerekli kolaylıklar gösterip, hakları oranında birbirine vekalet vermek dava haklarım temlik etmek zorunda olup yargılama giderleri bu oran dahilinde yapılacaktır. N-) Kiralayanın belgesel izin olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz. O-) Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar ÇORUM Mahkemeleri ve icra dairelerinde Türk Hukukuna göre çözümlenecektir. P-) Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, yada aracı ve içindeki donanım ve geçerli, devir temlik ve telhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhütte aykırılık, kiralayana derhal aracı geri verilmesini, herhangi bir ödeme yapmadan talep hakkını verir. Madde 2 – ÖDEME Verilen kiralık araç hizmeti ilgili kasko sigorta poliçesi asistans kapsamında olup, çağrı merkezi yetkili birimler tarafından belirlenen ve sözleşme üzerinde yazan kiralama (Gün) süresince Kiracı’dan herhangi bir ödeme alınmayacaktır. Kiracının kredi kartına Rent A Car firması tarafından ön provizyon sorgulaması yapılarak, belirli bir miktar blokaj konulacaktır. Kiralanan araç Kiracı tarafından geri teslim edildiğinde bloke edilen bu miktar banka tarafından 10 ila 30 gün içinde otomatik olarak kaldırılacaktır. Fakat Kiracı’dan olası eksik yakıt, kiralamanın uzaması durumunda) veya Kiracı’nın kusurlu davranışlarından dolayı daha sonra araç plakasına gelmesi muhtemel trafik, HGS-OGS, köprü ve benzeri cezaların tahsili için teminat mahiyetinde, Mail Order Formu’na yani kredi kartı teminat belgesine yazılı kredi kartı numarasından bahsi geçen bu alacak kalemleri, ispatlanması ve yalnızca sözleşmede belirtilen tarihler arasında hizmet almış olması koşulu ile asistans firması ve Kiracının bilgisi ve rızası ile tahsil edilebilecektir. Madde 3 – SİGORTA Kiralayan araçlarım Kasko Sigorta ile Karayolları Trafik Yasası uyarınca “mecburi mali mesuliyet sigortası” ile sigortalanmıştır. Herhangi bir kazada hasar durumunda kiracının kasko sigortadan yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirilmesi zorunludur. A-) Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlar (şehir sınırları içinde, trafik polisi karakol, şehir dışında Jandarma vb. gibi) olayın oluşu biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptı ile şahit ismi ve adresi ile benzeri belgeler ve bilgiyi kiracı kiralayana en geç 48 (kırksekiz) saat içinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür. B-) Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa, kazayı kiralayana anında haber vermesi gerekir. Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahale etmeyecektir. Kiracının kusuru oranında kiralayan zararı kiracıdan talep etme hakkını her zaman mahfuz tutar. Araçtan bazı şeylerin çalınması (radyo, stepne, avadanlık vb.) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta dışındadır ve kiracının sorumluluğu altındadır. C-) Kiralayan üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluk, her araç için akdedilmiş ihtiyari, mali mesuliyet sigortası teminatı hadleri halinde kalmak şartıyla sigorta şirketinden istifa ettiği tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki hukuki sorumluluk şirketinden istifa ettiği tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki hukuki sorumluluk kiracıya ait olup, kiralayan kiracıya ait olup, kiralayan kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar., D-) Bütün sigortalar kira sözleşmesindeki belirtilen süre kapsamında geçerlidir. E-) Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyeti olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan, yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan kiracı mesuldür. F-) Kiracı aracın her türlü kazalar sonucunda uğrayacağı zarardan broşüründe yazılı miktara kadar itirazsız sorumludur. G-) Kendisine ait kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen yaya hiç istifade edemeyen kiralayan, edemediği zarar için ve aracın içten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.

Etiketler
Paylaş:

Diğer İçerikler:

Yorumlar

Yorum yok

Bu Kayıt için daha önce hiç yorum eklenmemiş ilk yorum yazan siz olmak istermisiniz?

Bilgi Mesajı

Yorumu Yapmak İçin Üye Olmanız Gerekmektedir.